Kamil modelem Hengyu wzorowanym na RC18T
Kamil modelem Hengyu wzorowanym na RC18T