Hot Bodies Lightning Stadium Pro po konwersji na napęd elektryczny
Hot Bodies Lightning Stadium Pro po konwersji na napęd elektryczny